Candidates
Gu Jinghang               Li Yunjian                   Liu Jiaxin                

                                        

Li Yanqun                   He Yunqi                   

                     

Graduates 
 HuiHaotian                Xu Zhihao                   Zhu Suyang          

                                          

Shu Jiagen                  Hu Ya’nan                  Zhao Zhiwei  
                                                  

 Peng Cheng                Liu Dandan               Xu Xiaomei
                                            

  Xu Hua                     Liu Bing,Baidu          Yu Huanhuan

                                          

Zhuang Chenglong        Huang Xin                 Xi Bin  
                                       

   Pan Shen